Munkaterv

 

Evangélikus Egyházi Óvoda
2600 Vác, Rákóczi út 17.
OM 032740

 

 

Munkaterv

2017/2018

 

Intézmény OM azonosítója

 

032740

 

 

Intézményvezető

 

……………………………….

Karacs Péterné

 

Nevelőtestület nevében

 

……………………………….

Fenntartó nevében

 

…..…………………………

Detre János

Szülői munkaközösség nevében

 

……………………………..

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

 

Érvényessége: 2017. 09. 01 – 2018. 08. 31.

 

 

Ph.

 

 

Készítette:                                                                                   Elfogadta:

Karacs Péterné                                                                            Evangélikus Egyházi Óvoda

intézményvezető                                                                         nevelőtestülete

 

 

Vác, 2017.09.12.

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés, köszöntő
 2. Jogszabályok
 3. Intézmény adatai

3.1.  Személyi feltételek

 1.  Nevelési év igéje

4.1.  Kiemelt nevelési célok és feladatok

 

4.2.  Kiemelt feladataink

 

4.3.  Nevelési célok meghatározásából adódó szervezési feladatok

 

 1. Nevelési év rendje

 

5.1.  Munkarend

 

5.2.  Óvodai szünet ideje, időtartama

 

5.3.  Nevelési év helyi rendje

5.4.  Munkaszüneti napok 2018. évben

5.5,  Szülői értekezletek

5.6.  Nevelési, munkatársi értekezletek

5.7.  Fogadóórák

 1. Gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése
 2. Intézményi feladatok eloszlása

 

 1. Egyházi ünnepek, programok

 

8.1. Az óvoda kapcsolatrendszere

 

 1. Gyermeklétszám, csoportok
 2. Tárgyi feltételek
 3. Pedagógusok előmeneteléhez kapcsolódó feladatok

 

11.1.Belső ellenőrzések a nevelési év során

 

11.2.Ellenőrzési szempontok, ajánlások

 

11.3 Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg

11.4.A dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai

 

11.5.Ellenőrzés ütemezése

 

 1. Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása

 

 1. A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos teendőink

 

 1. Felelősök rendszere

 

 1. Programok, ünnepek

 

 1. Reszortfelelősi rendszer

 

 1. Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék

 

Mellékletek

 • Önértékelési éves terv
 • Gyermekvédelmi, balesetvédelmi munkaterv
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi munkaterv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bevezetés, köszöntés

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek!

Az elmúlt nevelési év sok feladat teljesítését kívánta meg minden munkatársunktól. Az éves beszámolót az év eredményeinek tükrében, az önértékelési kézikönyv szerinti elvárásoknak is megfelelve készítettük el. A 2017/2018-as nevelési évben újabb kihívások elé nézünk. Ennek megfelelően és az elmúlt év tapasztalatainak figyelembevételével szerkesztettük meg a következő nevelési év munkatervét. Intézményünk nevelőtestülete és a szülők részére új feladatként jelentkezik a pedagógusokat érintő és a jogszabályi elvárásoknak megfelelően kötelezően bevezetésre kerülő önértékelés, az erre épülő külső szakmai ellenőrzések (tanfelügyeleti ellenőrzés). Bízunk abban, hogy mindez a köznevelés színvonalának emelését, így a hozzánk járó gyermekek nevelésének és fejlesztésének eredményességét is szolgálja.

„ Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”/Karácsony Sándor/

A 2017/2018-as nevelési évben a fenti idézet szellemében kívánjuk végezni munkánkat. Célunk, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink megvalósuljanak, és partnereink is elégedettek legyenek. A gyermekek személyiségfejlesztése csak a szülők támogatásával, közös gondolkodással és együttműködéssel valósítható meg. Ehhez kérjük a szülők segítségét.

Szeretném és kívánom, hogy ebben a nevelési évben jó hangulatban, egészségesen, a feladatok teljesítését szem előtt tartva, mindenki legjobb tudása szerint erősítse óvodánk eredményeit és hírnevét.

A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állítottam össze. Figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:

 • az intézmény Pedagógiai programja
 • az intézményi SZMSZ
 • intézményi elvárásrendszer
 • éves önértékelési terv

Dokumentumokat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, módosítást, törvényileg előírt változtatást nem hajtottunk végre!

 1. Jogszabályok
 • a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése
 • 2017/2018. tanév rendjéről szóló rendelet
 • 2005. évi III. törvény
 • Az aktuálisan a tanév rendjét meghatározó rendelet

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményezési feladatok.

 1. Intézmény adatai
Intézmény neve Evangélikus Egyházi Óvoda
Intézmény címe 2600 Vác, Rákóczi út 17.
OM azonosító 032740
Csoportok száma 3
Felvehető gyermeklétszám 75
Óvodapedagógusok száma 6
Óvodai nevelőmunkát közvetlenül segítők száma 4

Óvodai ellátásban 2017/2018. nevelési évben várhatóan 78-80 fő részesül

3.1.Személyi feltételek

Óvodavezető (óvodapedagógus) 1 fő  
Intézményi lelkész 1 fő  
Vezető helyettes (óvodapedagógus) 1 fő  
Óvodapedagógus 4 fő  
Hitoktató (megbízási szerződéssel) 1 fő  
Pedagógiai asszisztens 1 fő  
Logopédus (megbízási szerződéssel) 1 fő  
Gazdasági ügyintéző 1 fő  
Dajka 3 fő  
Karbantartó (4 órás) 1 fő  
     
 

Továbbképzésen részt vevő óvodapedagógus

 

 

 
Králik Sándorné Hitoktatás
 

 

Szakvizsgával rendelkező pedagógus neve

 

 

Szakvizsga megnevezése

Lénártné Kiss Virág Fejlesztőpedagógus
Karacs Péterné Közoktatás vezetői, pedagógus szakvizsga

 

 1. 4. Nevelési év igéje


„ Én azonban így válaszoltam nekik: Maga a menny Istene vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. (Neh 2,20a)

 

 1. 1. Kiemelt nevelési célok és feladatok

Elsődleges cél

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása

 • Törvényes és színvonalas intézményműködés
 • Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott

–a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba a csoportok és az egyes gyermekek szintjein egyaránt.

Pedagógiai alapelvünk a bibliai ige, Jézus tanítványainak szóló biztatása:

„ Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa” (MK.10,14)

 

További céljaink:

 • A szervezet szakmai színvonalának további erősítése, a lehetőség szerinti külső továbbképzéseken történő részvétellel, valamint önképzéssel
 • Mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) a jogszabályi elvárások szerinti önértékelés lebonyolítása, befejezése.

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása (átsorolások).

Felkészülés a Tanfelügyeleti rendszer által meghatározott eljárásokra.

Intézményi önértékelési Szabályzat aktualizálása.

Szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés.

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre. Ennek érdekében az intézményi önértékelés személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 

Az intézményvezetés felelőssége

– a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés megszervezése

– a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 

 

 

Közvetlenül érintettek köre  
Tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés Evangélikus Egyházi Óvoda nevelőtestülete
   

 

Felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásuk iránti elkötelezettségüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja:

– a nevelés, a tevékenységek során

– a dokumentumellenőrzés során

– az interjúk során

 

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:

– Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés

– Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés

– Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén:

 

Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:

 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 3. A tanulás támogatása
 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 

Minőségelvű működésünk garanciájaként

 

 • Az intézményi önértékelés az ütemezés szerint történő lebonyolítása
 • Részben az önértékelési folyamat részeként intézményünk szabályozó dokumentumainak vizsgálata.
 • Intézményünk szabályozó dokumentumainak szükség szerinti korrekciója.
 • Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás
 • Az önellenőrzés hatékonyságának növelése

Felelős: Králik Sándorné Becs vezető

Határidő: 2017. 10.01.

A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése

 • A neveltségi szint meghatározásához igazított gyakorlat kidolgozása
 • A gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez a Dr. Bakonyi Anna-Lendvai Lászlóné fejlődési napló folytatása, melyhez szükséges az óvodapedagógusok felkészülése.

A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés erősítése témában.  „hisztis gyermekek”- szülői fórum szervezése.

Felelős: Lénártné Kiss Virág

Határidő: 2017. november 20.

 • Az együttnevelést, az együttgondolkodást elősegítő, a szülői elégedettségi kérdőíven szereplő elvárások újra értelmezése a szülőkkel közösen

Közvetett partnereink tájékoztatása a partneri elégedettségről

Felelős: Intézményvezető Határidő: 2017.10. 30.

Továbbképzés szervezése városi szinten

Téma: Nehezen nevelhető gyermekek

Felelős: Óvodapedagógusok Határidő: 2018. 03.30.

 

4.2. Kiemelt feladataink

 

Kiemelt nevelési feladatként ebben a tanévben a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelését fogalmazzuk meg.

 

Hatékony együttműködés a fenntartó egyházzal, családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása. A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra.

 

Értékelések során kiemelt figyelmet fordítunk a teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi szintű, területekre:

 • Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés
 • A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér
 • Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége
 • Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló
 • Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel
 • A tehetségígéretek kibontakoztatása
 • Gyermekproduktumok „állapota”, használhatósága
 • Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.)
 • Az idővel való hatékony gazdálkodás

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:

 • Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
 • Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
 • Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
 • Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
 • Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
 • Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel
 • A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás
 • Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára
 • Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható.

Egészségnevelési program kivitelezése

 • Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
 • Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.

 

4.3. NEVELÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSÁBÓL ADÓDÓ SZERVEZÉSI FELADATOK

Gyermekvédelmi feladatok kezdete: 2017. szeptember 01.

Felelős: Nyári Edina

Óvodai beíratás: Határidő: 2018. április 26-27.

Felelős: Karacs Péterné

Iskolai tájékoztató tartása: Határidő: 2018. március eleje

Felelős: Karacs Péterné

Beiskolázás előkészítése: Határidő: 2018. február

Felelős: óvodapedagógusok

Szülők Közösségének újjászervezése: Határidő: 2017.szeptember 30.

Felelős: Barna Katalin

 

Az óvodapedagógusok által készített, év végi beszámolóban képet kaptunk a csoport profilokról, a gyermekek képességfejlesztéséhez szükséges fontos pedagógia elvekről, az intellektuális fejlesztés módszereiről. Rövid önreflexiót készítettek a kompetenciaterületeket érintve, amit a 2017/2018. nevelési évben is beépítjük a csoport éves terveibe.

 

 1. A nevelési év rendje:
 • Nevelési év:2017. szeptember 01-2018. augusztus 31.
 • Szorgalmi időszak: 2017.szeptember 01.- 2018. május 31.
 • Nyári életrend: 2018. június 01- 2018. augusztus 31.
 • Új gyermekek fogadása: 2017. szeptember 01.-től folyamatosan (beszoktatás augusztus 20. után)

 

5.1.Munkarend

A munkarend kialakításának elvei:

 • A pedagógusok és a technikai dolgozók munkaidő beosztásának rendje igazodik a szülői igényekhez
 • Intézményünkben az egész napi nevelés biztosított
 • Munkarendünk kialakítása a Köznevelési törvényben és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történik. Óvodánk öt napos munkarenddel dolgozik.

 

Beosztás Délelőtt Délután
Óvodapedagógus 7.00-13.50

7.30-14.20

Péntek:7.00-13.20

7.30-13.50

Munkaközi szünet:

13.00-13.20

9.30-16.20

10.00-16.50

Péntek: 9.30-15.50

10.00-16.30

Munkaközi szünet:

12.00-12.20

Dajka 6.00-14.20

7.30-15.50

Munkaközi szünet:

12.00-12.20

9.00-17.20

Munkaközi szünet:

12.20-12.40

Pedagógiai asszisztens 8.00-16.20

Munkaközi szünet:

12.00-12.20

 

 
Gazdasági ügyintéző 7.30-15.50

Munkaközi szünet:

13.00-13.20

 

 

 

5.2.Óvodai szünet ideje, időtartama:

A nevelési évben az óvoda nyitva tartása folyamatos. 2018.június közepétől –az iskolai szünet utáni gyermeklétszám csökkenése miatt –nyári összevont csoportot szervezünk.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünetek alatt a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon, előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó döntése szerint, az intézmény összevont csoporttal üzemel.

 

Szünetek

A szülőket a fali hirdetőn és az ovi csoportos e-mail rendszerén keresztül legalább 10 nappal előbb értesítjük.

A nevelés nélküli munkanapokon –szülői igény esetén –gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről.

Szükségét érezzük a feszített munkatempónak, ezért az évközi megbeszéléseket, értekezleteket a tanév munkarendjébe illesztve fogjuk megvalósítani.

 

 

Dátum

– tól -ig
2017. október 02- 2017. október 03.
Szünet

 

Őszi

 
2017. december 27- 2018. január 02.
Téli  
2018. március 29- 2018. április 03.
Tavaszi  
2018. július 02- 2018. augusztus 03.
Nyári  
 

 

 

Munkaszüneti napok

 

 

 
2018. március 16. pihenő nap Áthelyezett munkanap 2018. március 10.
2018. április 30. pihenő nap Áthelyezett munkanap 2018. április 21.

 

 

 

5.3. Nevelési év helyi rendje

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra az adott nevelési évben öt nevelés nélküli napot tervezünk. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken és a nevelés nélküli tanácskozások, helyi továbbképzések alkalmain.

A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák, pedagógiai asszisztens) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

 

 

Nevelés nélküli munkanapok rendje  
Határidő Feladat Tartalom Felelős
2017. november 14. Országos szakmai nap Szentendre Meghívott előadókkal továbbképzés. Nevelőtestület
2018. február 27. Szakmai továbbképzés

Várpalota

Meghívott előadókkal továbbképzés. Nevelőtestület
2018. március 14.

 

Szakmai továbbképzés óvodánkban. (Városi szinten meghirdetve) Tájékoztatás a szakmai fejlesztések

területein végzett munkáról; Nehezen nevelhető gyermekek témában.

Aktualitások.

Nevelőtestület
2018. június 01. Nevelési év tapasztalatai, évzáró nevelési értekezlet előkészítése. Nevelőtestületi megbeszélés, véleményalkotás. Karacs Péterné
2018. augusztus 31. Nevelési értekezlet alakuló

értekezlet

megtartása.

A 2018-2019-es nevelési év

tervezése.

 

Karacs Péterné

 

5.4.Munkaszüneti napok 2018. évben:

 • 2018. január elseje hétfő lesz, így a jövő év háromnapos hétvégével kezdődik
 • 2018. március 16. péntek szabadnap, így a hétvége 4 naposra nő
 • 2018. április 21. szombat, áthelyezett munkanap – április 30. hétfő pihenőnap
 • 2018. május 1. kedd, Munka Ünnepe (hosszú hétvége)
 • 2018. május 21. hétfő, Pünkösd hétfő, ami háromnapos hétvégét eredményez
 • 2018. augusztus 20. hétfő, így az államalapítás ünnepe hosszú hétvégét hoz

 

5.5. Szülői értekezletek

 

Fórum Téma Felelős Helye Ideje
Szülői értekezlet Intézményünk értékrendszere, hagyományok

pozitívumok erősítése a családdal együtt. Beszoktatási tapasztalatok

Lénártné Kiss Virág

Králik Sándorné

Szivárvány csoport 2017. szeptember 18. 16.30 óra
Szülői értekezlet Közösségformálás, kommunikáció fontossága. Jó napirend kialakítása  

 

 

 

 

2017.09.19
Szülői értekezlet Az iskolaérettséghez szükséges képességek, fejlesztésének lehetőségei a mindennapokban  

 

Karacs Péterné

Nyári Edina

 

 

Bárányka

csoport

 

2017. szeptember 18.

17.00

Szülői értekezlet Gyermekbetegségek, védőoltások. Hisztis gyermekek

Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Lénártné Kiss Virág

Králik Sándorné

 

Szivárvány csoport

 

2018. február 05. 16, 30

Szülői értekezlet Biztonságos közlekedésre nevelés, a balesetek elkerülése céljából.

Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Barna Katalin

Babinszki Vivien

 

 

Napsugár csoport

 

2017. február

05. 17, 00

Szülői értekezlet Tanítók meghívása óvodánkba. (Karolina, Árpád, Juhász iskola). Óvodai szakvélemények kiosztása, kötöttség, kötetlenség, iskolaérettség. Nehezen nevelhető gyermekek.  

Karacs Péterné

Nyári Edina

 

 

 

 

Bárányka csoport

 

 

 

2017. február

06. 17, 00

 

 

 

 

5.6. Nevelési, munkatársi értekezletek

Nevelőtestületi értekezletek:

Az óvodapedagógusokkal rendszeres –heti –megbeszélés során feladategyeztetést tartunk.

Az aktuális feladatokat, problémákat beszéljük meg.

Felelős: óvodavezető, helyettes, munkaközösség vezető.

Határidő: folyamatos

A teljes körű részvétel miatt az értekezletek 16.30. után kezdődnek.

 

 

Fórum Téma Felelős Helye Időpont

 

Munkatársi

értekezletek

2017/2018-as nevelési év feladatai, felelősök megnevezése, ütemterv.  

Karacs Péterné

Napsugár csoport  

2017. augusztus 25.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet. A 2017/2018-as nevelési év feladatai, munkaterv, ütemterv, felelősök megnevezése munkaterv elfogadása.  

Barna Katalin

Bárányka csoport 2017. szeptember 12
Munkatársi értekezlet Munkavédelmi előadás. Lénártné Kiss Virág Napsugár csoport 2017. október 12.
Kiemelt témájú értekezlet Intézményi önértékelés

működtetésének

lépcsői: alapdokumentáció,

partneri elégedettség,

kérdőívek tapasztalatai

 

Nevelőtestület Napsugár csoport 2017. október
Nevelőtestületi értekezlet Féléves munka értékelése Karacs Péterné Napsugár csoport 2018. január 09.
Alakuló nevelőtestületi értekezlet. A 2018/2019-es nevelési év szervezési és pedagógiai feladatainak egyeztetése.  

 

Karacs Péterné

 

 

Bárányka csoport

 

 

2018. augusztus 31.

Nevelőtestületi megbeszélések Aktuális nevelési, szervezési feladatok megbeszélése, információcsere.  

Karacs Péterné

 

Iroda helysége

 

Havi (heti) egy alkalommal (szükség szerint)

Tanévzáró értekezlet A 2017/2018-as év értékelése, beszámolók alapján.  

Karacs Péterné

 

Bárányka csoport

 

2018. június 12.

 

Dajkai értekezletek:

A technikai dolgozókkal szükség szerint munkamegbeszéléseket és rendszeres tisztasági ellenőrzéseket tartunk. A feladatokat az értékelések összegzését feljegyzés formájában rögzítjük.

Felelős: óvodavezető helyettes,

Határidő: szükség szerint

Feladat: feladategyeztetés

 

 

5.7. Fogadóórák

 

Beosztás Időpont Helyszín
óvodavezető előre egyeztetett időpontban

13,00-14,00 közötti időszak

iroda
óvodapedagógusok előre egyeztetett időpontban

13,00-14,00 közötti időszakban folyamatosan

kiscsoport, logopédiai szoba

 

 1. Gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése

Dr. Bakonyi Anna, fejlődési napló, illetve portfólióbarát csoportnapló aktualizálása.

 

Határidő Feladat Tartalom Felelős
Nevelési év során

folyamatos

Az új gyermekek

megismerése.

Az óvodába lépő

új gyermekek

anamnézisének felvétele.

Minden

óvodapedagógus

 

2017. november 30. Fejlettségi szint-

mérések.

Fejlesztések megkezdése,

tájékozódás a lehetőségeinkről.

Minden

óvodapedagógus

 

2017.

szeptember 01-december 31. folyamatosan

BTMN szűrés

Logopédiai szűrés mindhárom csoportban

Tanulási nehézséggel,

magatartási zavarral,

beilleszkedési nehézséggel küzdő

gyermekek feltérképezése,

vizsgálatuk kezdeményezése a

Pedagógiai Szakszolgálatnál.

Minden óvodapedagógus

Logopédus

2017.

szeptember 1-től

folyamatosan

Fejlesztő tevékenység. Egyéni fejlesztések, fejlesztő lapok rögzítése. Minden óvodapedagógus
2018. március 30. Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése A vonatkozó jogszabály szerinti

esetekben szükség esetén

vizsgálatkérés a Pedagógiai

Szakszolgálattól.

Karacs Péterné

Nyári Edina

2018. június 30. Kontrollvizsgálat

kérés.

 

A nevelési évben esedékes

felülvizsgálati kérelmek

benyújtása a Pedagógiai

Szakszolgálathoz

Minden óvodapedagógus
       

 

 

7.Intézményi feladatok elosztása

 

Karacs Péterné: Óvodavezető

Barna Katalin: Óvodavezető helyettes

Králik Sándorné: Önértékelési csoportvezető

Nyári Edina: Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

Lénártné Kiss Virág: Baleset és Tűzvédelmi felelős

Babinszki Vivien Boglárka: Weblap felelős

 

 1. Egyházi ünnepek, programok

Keresztény szellemű óvodai nevelésünk „gerincét” az egyházi ünnepek adják. Ez tevékenységformáink jelentős részében is jelen van. Az ünnepek legfőbb célkitűzése: Az Isten és emberszeretet elmélyítése, érvényesítése. Feladatát: az ünnepek tartalmának lehető legteljesebb megismertetése adja. Családias, szeretetteljes légkörben zajló ünnepek ebben a nevelési tanévben a következők.

 

Program Időpont
Tanévnyitó Istentisztelet (úrvacsora) 2017. 09. 03. 9,30
Tanévnyitó ünnepély 2017. 09. 17. 17,00 óra
Reformáció ünnepe 2017. 10. 31.
Ádventi készülődés 2017. 11. 26-12 . 22.
Ádventi gyertyagyújtás (Városi rendezvény) 2017. 11. 26.
Karácsony 2017. 12. 21. 17, 00
Vízkereszt 2018. 01. 06.
Húsvét 2018. 04. 01, 02.
Mennybemenetel ünnepe 2018. 05.10.
Pünkösd 2018. 05. 20, 21.
Tanévzáró 2018. 06. 10.

 

Célja: Az óvodai ünnepeink és hagyományaink tartalmának élményszerűvé tétele, megszerettetése cselekvéseken keresztül. Nyitott programjainkkal pozitív értékek közvetítése a családok felé. Közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát gazdagító, életkorához igazított, erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok közvetítése.

 

8.1.Az óvoda kapcsolatrendszere

Kapcsolatrendszerünk alapelvei:

 • Az egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása
 • A folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás
 • A kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása
 1. Óvodánk fenntartójával való kapcsolattartás

Óvodai rendezvényekre való meghívás, közös kirándulások.

Beszámoló az óvoda munkájáról, (évente két alkalommal), hitoktatás, ellenőrzés (évente)

 1. Óvoda és szülők kapcsolata

Konkrét programok az óvoda esemény naptárában

Szülőkkel, nagyszülőkkel közös programok, kirándulások, műsorok szervezése.

 1. Óvoda, iskola kapcsolata

Egymás rendezvényein való részvétel

Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal

Tapasztalatcsere az elsős tanítókkal

Egyéb kapcsolatok:

 • Családsegítő szolgálat
 • Nevelési tanácsadói szolgálat
 • Háziorvosi, fogorvosi, védőnői kapcsolat
 • Kistérségi logopédiai kapcsolat
 • Pedagógiai szakszolgálat
 • Művelődési centrum, könyvtár, rendőrség, tűzoltóság
 • Helyi Önkormányzat, Oktatási osztály

 

Detre János mindhárom csoportban hetente egy alkalommal találkozik a gyermekekkel (kiscsoportban és a középső csoportban egyházi énektanítás, gitár kísérettel, a nagycsoportban bibliai történetek ismertetése és egyházi ének tanítása) folyik.

Az ünnepek legfőbb célkitűzése: Az Isten és emberszeretet elmélyítése, érvényesítése. Feladatát: az ünnepek tartalmának lehető legteljesebb megismertetése adja. Családias, szeretetteljes légkörben zajló ünnepek ebben a nevelési tanévben a következők.

 

Egyházi ünnepek, programok az intézmény lelkészével (Detre János) megbeszélt, egyeztetett időpontokban történnek.

 

 

 

 

 1. Gyermeklétszám, csoportok

 

 CSOPORTOK LÉTSZÁM ÓVÓNŐK, DAJKA, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Szivárvány

 

25 (év végéig) Lénártné Kiss Virág óvodapedagógus, Fejlesztőpedagógus, Munkavédelmi felelős, önértékelési munkacsoport tagja

Králik Sándorné óvodapedagógus, Önértékelési munkacsoport vezetője

Kukucska Sándorné dajka, mosdó felelős

 

Napsugár 26 Barna Katalin óvodavezető helyettes, angolos, dekoráció felelős, önértékelési csoport tagja

Babinszki Vivien óvodapedagógus weblapszerkesztő önértékelési csoport tagja, könyvtár felelős

Bankó Andrásné dajka tisztítószer, kisgépek felelőse

Bárányka

 

29 Karacs Péterné óvodavezető, hittan felelős, hagyományőrzés, önértékelési csoport tagja

Nyári Edina óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős udvari játékok felelőse

Lieszkovszki Gáborné pedagógiai asszisztens, konyha felelős

Barborák Zsuzsanna dajka, szertár felelős

 

Alapító Okirat szerint 75 gyermeket vehetünk fel intézményünkbe. Kihasználtságunk 100 %-os.

 

 

 1. Tárgyi feltételek

Óvodánk a 20 /2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik, a felszerelések a használat során cserére szorulnak, amire lehetőséget biztosít a költségvetésünk.

Pozitívumként értékelendő, hogy a nyár folyamán:

 • szükséges karbantartási, festési munkák megvalósultak,
 • udvar felújítása, gumiőrlemény munkálatainak elvégzése és a műfű burkolat letétele megtörtént. Parketta csiszolása, csoportszobák festése, új számítógép, monitor is megvásárlásra került. Ezekre a munkálatokra pályáztunk, melyre 6 millió forintot nyertünk a MEE eszközfejlesztési pályázatán.

11.Pedagógusok előmeneteléhez kapcsolódó feladatok

Önértékelési csoport kiemelt célja, feladata:

 • szakmai szervezetfejlesztés
 • az intézmény önértékelésének előkészítése, elkészítése
 • vonatkozó törvények, jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése,
 • az intézmény alapdokumentumainak megfeleltetése, szükséges változások javaslata

folyamatos nyomon követése

 • A feladatok ellátásához szükséges információk:
 • intézmény alapdokumentumai (SZMSZ,P.P. Házirend) óvodapedagógusok tervező, fejlesztő anyagai)
 • Óvodai nevelés országos alapprogramja
 • OH: Útmutató a pedagógusok minősítéséhez
 • OH: Tanfelügyeleti kézikönyv
 • OH: Önértékelési kézikönyv

Az elmúlt nevelési évben négy pedagógus eredményes minősítésen esett át, pedagógus I fokozatból, pedagógus II. fokozatba 2018. január 01-től  szükséges módosítani az érvényes törvények tükrében..

11.1. Belső ellenőrzések a nevelési év során

A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai, ütemezése Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése. A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja:

 • Segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését,

 

 • Jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára,

 

 • Segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket,

 

 • Mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,

 

 • Adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az eseti döntések, problémamegoldások esetében, adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez.

 

 • Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve

Valamennyi csoportot érintő ellenőrzések szempontjai:

Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:

A saját tervezésű csoportnaplóban:

– befogadási,- visszafogadási tervek értékelése

– félévenkénti nevelési terv

– reflexiók

– az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok

– korszerűsített napló naprakész vezetése

– statisztikai adatok pontos vezetése

– A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentumok folyamatos vezetése, szülői tájékoztatás félévente

– Szülői értekezletek, fogadó órák megtartása

– Pedagógiai célú nyílt napok szervezése

Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel. Az óvoda hagyományainak összehangolása a szülői igények figyelembevételével. Egyéni megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel –a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

11.2.Ellenőrzési szempontok, ajánlások

A Pedagógiai program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és törekedni kell arra, hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a játékosság jellemzői az óvodapedagógusi munkánkban.

 • A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása
 • A pedagógiai légkör megteremtésekor az otthonosság, a szeretetteljesség, a nyitottság, a családias, előítélet-mentesség legyen jellemző
 • A meghittségre, a gyermekek aktuális és változó szükségleteinek felismerése, elfogadása és kielégítésére törekvés domináljon
 • A gyermek-gyermek kapcsolatban igyekezzünk barátságosságot, udvariasságot, elfogadást, empátiát, toleranciát kialakítani
 • A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek

a nevelés folyamatában valóban hosszútávon értékesnek mutatkoznak

 • Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának
 • A fejlesztő szándék a gyermek tiszteletére és megismerésére épüljön, az önfejlődés feltételeinek megteremtésével, a fejlődés inspirálásával
 • Biztosítsuk a kötetlen, szabadon választott tevékenységeket a feltételek megteremtésével, kínálással, invitálással, a meglévő tevékenységekbe valóbekapcsolódással, a benne lévő tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználással
 • A gyermekek szabadságának biztosítása a szabad játékválasztásban, tevékenységek választásában, részvételben, szemlélésében, a megnyilatkozásban és a kipróbálásban.
 • Az alkotás, felfedezés, az önállóság, az öntevékenység, a próbálkozás és a tévedés lehetősége adott –e.
 • Nyugodt, felfedező, önálló próbálkozást inspiráló légkör biztosítása
 • A másság, egyediség, a gyermekek sajátos igényei és természetesen a sajátos nevelési igények felismerése és fejlesztése
 • A családok és az óvoda kapcsolatában a kölcsönös együttműködés kialakítására és a jó kapcsolat megőrzésére törekvés
 • Az ünnepek élményszerű megszervezése
 • A tisztességes, korrekt munkavégzés, a tevékenységek áttekinthetősége, elszámoltathatóság és a vezetés és a munkatársak, partnerek közötti kapcsolat

 

11.3.Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg:

. A pedagógusok munkájának ellenőrzése

 • A pedagógus személyisége, attitűdje?
 • A pedagógiai program megvalósítása a csoportban?
 • Kapcsolat a csoportban tevékenykedő dajkával?
 • Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló ismeretszerzést?
 • Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára?
 • Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?
 • Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e?
 • A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta?
 • A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg,
 • Megfelelően motiválta-e a gyermekeket?

11.4.A dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai

 • Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben
 • Tálalás, az étkezés segítése
 • Higiéniai szabályok betartása
 • Kapcsolat az óvónőkkel
 • Kapcsolat a gyermekekkel
 • Munkaidő pontos betartása
 • Gyermekszerető magatartás
 • Környezetvédő magatartás

 

11.5.Ellenőrzés ütemezése

 

Téma Időpont Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzést végzi
A nevelési év indításának nyomon követése, dokumentációk készítése, folyamatos elemzése, ellenőrzése.  

 

 

2017. szeptember

 

 

 

Óvodai csoportok

 

 

 

óvodavezető

A gyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentációs feladatok megvalósulása.  

 

2017. november

 

 

Óvodai csoportok

 

 

óvodavezető

Munkafegyelem, a törvényi előírások betartása, alkalmazása, takarékos működtetés.  

 

2018. március

 

 

Óvodai csoportok és mellékhelységek

 

 

 

óvodavezető helyettes

Iskolaérettségi vizsgálatok nyomon követése.

Hospitálási tapasztalatok.

 

2018.február

 

Bárányka csoport

 

Napsugár csoport

Szivárvány csoport

 

óvodavezető

Takarékos gazdálkodás, beszerzések, házipénztár kezelése 2017.09.01-2018. 08.31-ig minden hónapban Vezető iroda

Gazdasági ügyintéző

óvodavezető
Udvar tisztasága, konyha higiéniája, óvoda tisztasága Minden hónapban dajkák Óvodavezető, helyettes

 

 

 1. Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása

A 2017-2018. tanév óvodai szintű feladata az előző évek gyakorlati tapasztalataiból kiindulva az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életének figyelemmel kísérése.

Az a feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges segítséget.

Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit /óvónő, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság/.

Az óvodai nevelés szervezeti keretei között, a munka koordinálását helyzeténél fogva a gyermekvédelmi felelős képes ellátni. Ezért az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló feladatokat a gyermekvédelmi munkatervben határozzuk meg.

A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza. Kidolgozásáért felelős: gyermekvédelmi felelős.

 

 1. A gyermek beiskolázásával kapcsolatos teendőink

 

  FELADAT IDŐPONT FELELŐS
1. Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség. Összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek. szeptember Óvodavezető

Csoportos óvónők

2. A szakemberek és a nagycsoportos óvónők közös megbeszélése a fejlettségi szintekről. Javaslatok. Novembertől, amíg szükséges Óvodavezető-helyettes
3. Egyéni beszélgetés fogadóóra keretében a szülőkkel az eredményekről. Novembertől folyamatosan Óvodapedagógusok

/ Nev.Tan./

4. A szakértői Bizottság tájékoztatása a vizsgálatot igénylő gyermekekről. Novembertől folyamatosan Nagycsoportos óvodapedagógusok
5. A beiskolázással kapcsolatos teendők és kötelezettségek.

Összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek. Tanítónők meghívása, az iskola elvárásai, lehetőségei.

Február Óvodavezető

Óvodavezető-helyettes

6. Iskolalátogatás a nagycsoportos gyerekekkel. Március vége Óvodavezető-helyettes, nagycsoportos óvónők

 

7. A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett vizsgálati eredmények után a beiskolázás befejezése az óvodai szakvélemények kiadása.

 

Április eleje Óvodavezető
8. Az általános iskolába beíratott gyermekek jelentése a KIR felé augusztus vége Óvodavezető

 

Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink

  FELADAT IDŐPONT FELELŐS
1. Szülők tájékoztatása a felvételről. Külön határozatban egyénenként. Június eleje óvodavezető
2. Felvételt nyert gyermekek előjegyzése, beírása Június eleje óvodavezető
3. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási azonosítószám igénylése szeptember óvodavezető

 

 

 1. Felelősök rendszere

 

  Ellátandó feladat Megbízott neve Beszámolás ideje
1. Fejlesztőpedagógia Lénártné Kiss Virág folyamatos
2. Baleset és Gyermekvédelmi felelős Nyári Edina Január és június
  Ellátandó feladat

Felelősi rendszer megszervezése, /könyvtár, foglalkozási eszközök, szertár, stb./ folyamatos ellenőrzése

Felkért

óvodapedagógusok

 

Szeptember vége
1. Munka és Tűzvédelmi felelős Lénártné Kiss Virág Október- május
2. Munka és balesetvédelmi felelős Lénártné Kiss Virág június
3. Fejlesztések szervezése

értékelése, házi bemutató foglalkozások rendszerének megszervezése.

óvodapedagógusok Szeptember

május

4. Faliújság és dekoráció Barna Katalin  évszakonként
5. Honlap, weblap készítővel kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás az aktualitásokról a szülők számára Babinszki Vivien Boglárka félévente
6. Faliújságon aktuális értesítések, programok kiírása Karacs Péterné aktualitás szerint
7. Hagyományőrzés aktuális programok szerint Karacs Péterné aktualitás szerint
8. Hittan tematika előkészítése, terv szerint óvodapedagógusok folyamatos

 

 1. Programok, ünnepek

 

  időpont Rendezvény Felelős
1. szeptember Szülői értekezletek

Tanévnyitó

Úszás

 

Csoportértekezletek

Dekoráció – ősz

pedagógusok,

óvodavezető

középső és nagycsoport

csoportos óvónők

kiscsoport

 

 

 

2.

 

 

 

október

Szüret, szüreti hagyományok felelevenítése

Mesebérlet

 

Reformáció ünnepe

 

Karacs Péterné

Középső és nagycsoport

Karacs Péterné

 

3. november Márton-napi libázás

Madáretetők folyamatos ellenőrzése

Dekoráció – ősz

Karácsonyi ünnepre hangolódás megalapozása minden csoportban

Mesebérlet

 

Nevelésnélküli nap

csoportok

Minden óvónő

Kiscsoport

Minden óvónő

 

Középső és nagycsoport

Karacs Péterné

4.

 

 

 

 

 

december

 

 

 

 

 

Mikulás. Meseelőadás délelőtt.

Karácsonyi  ünnepkör

Ádventi vásár

 

Karácsonyi ünnepély

 

Dekoráció – tél

Nagycsoport

Óvodapedagógusok

Szülői munkaközösség

Pedagógusok

nagycsoport

középső

 

5. Január Vízkereszt ünnepe

Féléves nevelési értekezlet

Karacs Péterné

Karacs Péterné

6. február farsang, szülői értekezletek

dekoráció – tél

Nevelésnélküli nap

 

Óvodapedagógusok

középső

Karacs Péterné

 

 

 

7.

Március

 

 

Április

 

 

madarak, fák napja

 

Udvarrendezés

 

Dekoráció – tavasz

 

Húsvét, Mennybemenetel ünnepe

Óvodapedagógusok

 

Óvodapedagógusok

Dajkák

nagycsoport

 

Karacs Péterné

8. Május Anyák napja

Gyermeknap

Dekoráció

Nevelésnélküli nap

Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok

nagycsoport

óvodavezető

9. Június Ballagás Nagycsoportosok búcsúztatása.

Tanévzáró

Nevelési értekezlet

Óvodapedagógusok

Karacs Péterné

 1. Reszortfelelősi rendszer
Reszort megnevezése Felelős
Hittanfelelős óvodapedagógusok
Gyermekvédelem Nyári Edina
Önértékelési csoport vezetője Králik Sándorné
Munkavédelem-tűzvédelem Lénártné Kiss Virág
Iskolaérettség Karacs Péterné, Nyári Edina
Néphagyomány Karacs Péterné
Angol oktatás Barna Katalin
Honlap, weblap felelős Babinszki Vivien
Libra könyvelés, pénzügy Barborákné Majnik Ilona
Tisztítószer felelős Bankó Andrásné
Konyha Lieszkovszki Gáborné
Udvar Kukocska Sándorné
Könyvtárfelelős Pedagógusok
Szakmai szertárfelelős Pedagógusok
Játékszertár felelős Barborák Zsuzsanna
Játszótér felelős minden dolgozó

 

 

 

A 2017/2018. év nevelőmunkájához jó egészséget és sok sikert, sok-sok gyermek mosolyt és szülői elégedettséget kívánok

 

                                                                                                             Karacs Péterné

óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék

 

 

Óvodánk a 2017/2018-as nevelési év munkatervét az óvoda nevelőtestülete 2017. szeptember 12-én a jelen tartalmát elfogadták és megvitatták az érvényesség idejére azzal, hogy az esetleges változásokat a nevelési év közben figyelembe kell venni, a munkatervet rugalmasan fogja használni.

 

Nevelőtestület nevében elfogadták

 

Barna Katalin                                                           ……………………………………..

Lénártné Kiss Virág                                                 …………………………………….

Karacs Péterné                                                          …………………………………….

Králik Sándorné                                                       …………………………………….

Babinszki Vivien                                                       ……………………………………..

 

 

 

 

Fenntartó nevében jóváhagyta

 

Detre János

Evangélikus parókus lelkész                               ………………………………..

 

 

Szülői szervezet nevében

 

 

Az Evangélikus Egyházi Óvoda 2017/2018-as nevelési év munkatervét megismerték és a szülők közössége a dokumentummal kapcsolatban ellenvéleményt nem fogalmazott meg. 

 

 

 

 

 

Szülői munkaközösség vezető                                                 ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Vác, 2017. 09. 12

 

 

 1. Mellékletek

 

 

Önértékelési csoport munkaterve

 

Önértékelési csoport tagjai

Králik Sándorné

Barna Katalin

Lénártné Kiss Virág

Karacs Péterné

Önértékelési csoport kiemelt célja, feladata:

 • Szakmai szervezetfejlesztés
 • Az intézmény önértékelésének előkészítése, elkészítése.
 • Vonatkozó törvények, jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése,
 • Intézmény, alapdokumentumainak felülvizsgálata, megfeleltetése, szükséges változások javaslata folyamatos nyomon követése
 • A feladatok ellátásához szükséges információk:
 • Intézmény alapdokumentumai (SZMSZ,P.P. Házirend) óvodapedagógusok tervező, fejlesztő anyagai)
 • Óvodai nevelés országos alapprogramja
 • OH: Tanfelügyeleti kézikönyv
 • OH: Önértékelési kézikönyv Működési rend:

Önértékelési csoport megbeszélése: minden hét első hétfője:14.00.-14.30 óráig

 

Szervezetfejlesztő szakmai megbeszélések

Feladataink:

 • Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (PP,SZMSZ, Házirend) szerinti működés folyamatos nyomon követése, szükséges javaslatok megtétele
 • A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, dokumentálása
 • Csoportnapló dokumentálása, a napló tartalmi elemeinek megvitatása, pedagógiai tervező munka közös értelmezése
 • Esetmegbeszélések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK A 2017/18-AS TANÉVRE

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXl. Törvény értelmében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A gyermekvédelem és a prevenció nemcsak a gyermekvédelmi felelős feladata, kötelessége, hanem valamennyi, a gyermekkel foglalkozó pedagógusnak is. A preventív gyermekvédelem fontos mozzanata a pedagógus és a gyermek folyamatos, személyes kontaktusa, amelyben a pedagógus újra meg újra megerősítheti a gyermek szocializációjának pozitív vonásait.

Ha pszichés zavarokat észlel, ha viselkedési, tanulási gondok jelentkeznek, a kiváltó okok és a tünetek kezelésére többdimenziós megoldást dolgoz ki. Ez a nevelői tevékenység az óvodapedagógustól magas szintű, alapos gyermekismeretet követel.

Közismert, hogy az óvodás gyermeken, szinte azonnal megfigyelhetővé válik a zavartság, a szorongás, a félelem, sőt külsején, mimikáján, tevékenységén is észrevehetővé válik a zavar. Ha az óvodapedagógusok „le tudják olvasni” ezeket a jeleket, a későbbi bajok többsége még a kezdeti időben megelőzhető. A preventív gyermekvédelem azt igényli a pedagógusoktól, hogy ismerjék a velük kapcsolatban álló gyermekekre, ható környezeti tényezőket, és segítő magatartásukkal előzzék meg a konfliktusok, a lelki traumák elmélyülését és tartóssá válását.

Gyermekvédelmi munkánk fő céljának a prevenciót tartjuk, amely során szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását.

A csoportvezető óvónők az év elején felmérést végeznek az esetleges veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről. Szükség esetén a gyermekjóléti szervekkel való kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelős feladata.

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladataink:

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik. Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek.

 

Óvodapedagógusok elsődleges feladatai:

 • Szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen illeszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen, hogy a gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett pótolják, javítsák.
 • Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel – gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel – ezt elhárítani, illetve amennyiben sikertelen marad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek.
 • A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermek viselkedésében, rendezettségében adódó változásokat.
 • Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítenek a gyermekről vagy a családról.

 

Az esetek írásban történő jelzését a megfelelő intézmény felé a gyermekvédelmi felelős teszi.

A családok szociális jellegű megsegítésére javaslatot tehetnek az óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető.

 

Minden dolgozóra vonatkozó feladatok:

 • Személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség. Az egyéni bánásmód elvének érvényesítésem a rászoruló gyermekek megsegítése, esélyegyenlőség biztosítása.

 

Óvodai integrációs program:

 • A magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek között akadhatnak olyanok is, akiknek viselkedési problémái mögött a részképességi zavarok mellett egyéb pszichés és szociális természetű problémák is állhatnak.
 • Ha a gyermeknek fejlesztésre van szüksége, a megfelelő fejlesztéshez szakembert kérünk fel. (Vác Szakszolgálatának logopédusa segítségünkre van)
 1. szeptember 12.

Nyári Edina
Gyermekvédelmi felelős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munka- és balesetvédelem
Éves terv 2017/18.

Alkalmazottak munka – és balesetvédelmi feladatai
Minden alkalmazott feladata a felügyelete alatt álló gyermekek, egészségének és testi épségének óvása. Kötelessége az egész nap folyamán figyelemmel kísérni a rábízott gyermekek tevékenységét, megtartani a rendet és fegyelmet, és betartatni a baleset-megelőzési szabályokat. Amennyiben baleset történik, vagy ennek veszélye fennáll, megteszi a szükséges intézkedéseket. A gyermekek balesetmentes környezetét, ill. balesetmentes közlekedésüket, az óvodai szabály, illetve szokásrendszer szabályozza. A szabályokat a HÁZIREND is tartalmazza, melyet a szülők számára is közzéteszünk.

Csoportvezető feladatai:

 • Év elején ellenőrzi a játékokat, a balesetveszélyeseket eltávolítja
 • Gondoskodik a játékok fertőtlenítéséről
 • A csoportszoba berendezését az előírásnak megfelelően alakítja ügyelve a balesetmentes közlekedésre
 • Ellenőrzi a bútorokat
 • A gyermekeket megtanítják a játékok, használati tárgyak, berendezések rendeltetésszerű, balesetmentes használatára
 • A viselkedési szabályokat magyarázattal, gyakorlással rögzíti, betartásukat ellenőrzi
 • Folyamatosan ellenőrzi az udvari játékokat, illetve használati tárgyakat, jelzi az óvodavezető felé. Ha valamelyik megrongálódott
 • A csoportjában történt bármilyen balesetről az óvodavezetőt értesíti
 • A mindennapos mozgást vagy nagytornát vezető pedagógus köteles gondoskodni a rend és fegyelem megtartásáról, és felelősséggel tartozik a baleset-megelőzési szabályok megtartásáért.

A munkáltató munkavédelmi kötelességei

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az intézmény köteles:

 • a szükséges munkautasításokat kellő időben a munkavállalóknak megadni,
 • rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek–e a rájuk vonatkozó rendelkezéseknek,
 • a munkavégzés követelményéhez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő eszközöket biztosítani a munkavállalók részére,
 • a tudomására jutott rendellenességet, illetve az egészséget veszélyeztető munka végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén, a munkavégzést leállítani,
 • munkabelesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az előírásoknak megfelelően eljárni,

Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának nyilvántartása

Az intézmény az orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességi idejéről és munkakörökről nyilvántartást vezet, és ennek alapján küldi a dolgozókat időszakos orvosi vizsgálatra, tüdőszűrőre.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás megszervezése a munkáltató felelőssége, aki ily módon gondoskodik arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat. Évente köteles részt venni minden dolgozó általános munkavédelmi oktatásban.

A munka- és balesetvédelmi oktatás tárgyát kell képeznie a következő ismereteknek:

 • általános munkavédelmi ismeretek,
 • a dolgozó képzettségére, beosztására és a munkaköréhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi ismeretek,
 • az alkalmazott technológiai eljárásra vonatkozó előírások,
 • a munkavállaló által használt gépek, berendezések, munkaeszközök kezelési szabályai,
 • a munkahely tisztántartása és rendje,
 • rendkívüli és veszélyhelyzetek, a munkahely baleseti veszélyei, a védekezés módja,
 • tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használata, gyermekek elől való elzárása

Munkavédelmi előadás: 2017. okt. 12.

Tűzriadó próba: 2017. okt. 22.(tűzoltó készülékek ellenőrzése, érvényesítése)

 

 

 

Vác, 2017. 09.12.                                                         Lénártné Kiss Virág

Munkavédelmi-tűzvédelmi felelős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ütemterv 2017/2018-as tanévben

 

Időpont Esemény
2017.08.25. Alakuló nevelési értekezlet
2017.09.12. Tanévnyitó értekezlet
2017.09.13. Tanévnyitó ünnepély
2017.09.18.

2017.09.19.

Szülői értekezlet (kis és nagycsoport)

Szülői értekezlet (középső csoport)

2017.09.29 Szüreti hagyományőrzés, népmese világnapja
2017.10.04. Állatok világnapja
2017.10.12. Munkavédelmi előadás dolgozóknak
2017.10.24. Bábszínház: Brémai muzsikusok
2017.10.27. Reformáció ünnepe 500 (Művelődési ház)
2017.10.31. Reformáció ünnepe
2017.11.02-11.03. Őszi szünet
2017.11.02. Mindenszentek
2017.11.14. Nevelésnélküli munkanap
2017.11.21. Bábszínház: Borka Mumusföldön
2017.11.26. Advent 1. vasárnapja
2017.12.03. Advent 2. vasárnapja                   
2017.12.06. Mikulás
2017.12.12. Adventi ajándékkészítés a szülőkkel csoportonként
2017.12.10. Advent 3. vasárnapja
2017.12.17. Advent 4. vasárnapja
2017.12.21.   17 óra Karácsonyi ünnepély a templomban
2017.12.27-től Téli szünet
2018.01.03. Nyitás az óvodában
2018.01.06. Vízkereszt ünnepe nagycsoport
2018.01.09. Nevelési értekezlet (féléves értékelés)
2018.01.26. Könyvtárlátogatás
2018.02.05. Szülői értekezlet- kiscsoport, középső
2018.02.06. Szülői értekezlet- nagycsoport
2018.02.10. Farsang jótékonysági nap
2018.02.27. Nevelés nélküli munkanap
2018.02.28. Bábszínház: A székely menyecske, meg az ördög
2018.03.13. Nemzeti ünnep, Petőfi háznál megemlékezés
2018.03.14. Nevelés nélküli munkanap
2018.03.22.. Víz világnapja
2018.03.29-04.03. Tavaszi szünet Húsvét 04.01.04.02.
2018.04.04. Bábszínház: A szóló szőlő, mosolygó alma
2018.04.20. Föld világnapja
2018.05.01. Munka ünnepe
2018.05.03. Édesanyák ünnepe
2018.05.09. Madarak és fák napja
2018.05.10 Mennybemenetel ünnepe
2018.05.20. Pünkösd
2018.06.01. Nevelés nélküli munkanap
2018.06.02. Ballagás
2018.06.08. Gyermeknap
2018.06.10. Tanévzáró Istentisztelet
2018.06.11. Szülői értekezlet az új kiscsoportosoknak
2018.06.12. Tanévzáró nevelési értekezlet
2018.07.02-08.03. Nyári szünet
2018.08.21. Beszoktatás kezdete
2018.08.31. Nevelés nélküli munkanap

                                                

Változtatás jogát fenntartjuk!