Házirend

 

 

 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI ÓVODA

HÁZIRENDJE

OM 032740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. március 20-tól visszavonásig érvényes

Tartalomjegyzék

Általános információk

 1. Bevezető rendelkezések
 • A Házirend célja
 • A Házirend hatály
 • A Házirend elfogadása
 • A Házirend tartalma
 • A Házirend érvényessége
 • Az óvoda Pedagógiai Programja
 1. Az intézmény pontos nyitva tartása
 • A nevelési év rendje
 • Napi nyitva tartás
 • A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

2.4  Az óvoda igénybevételi rendje

 1. A foglakozásokról való távolmaradás, hiányzás engedélyezésének eljárásrendje
 • Óvodai beiratkozás
 • Az elhelyezés megszűnése
 1. Gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések
 • A gyermekek jogai
 • A gyermekek kötelességei
 • A gyermekek étkeztetése az óvodában
 • Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának szabályai
 1. Egyéb szabályozások
 • A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
 • Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén
 1. Óvó – védő előírások

6.1  A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában

6.2  A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

 1. Szülők az óvodában

7.1  A szülők jogai, kötelességei

 1. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

8.1  A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei

 1. Pedagógiai munka az óvodában

9.1  Nevelési alapelveink

 1. A gyermekek értékelésének rendje az óvodában

10.1 A gyermekek jutalmazásának elvei

10.2 A gyermekek fegyelmezésének elvei és formái

10.3 Gyermekvédelem

 1. Adatkezelés, ügyintézés panaszkezelés
 2. Záró rendelkezések

 

Kedves szülők!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Váci Evangélikus Egyházi óvodában!

Az elkövetkező években közös lesz az örömünk, felelősségünk a gyermekek nevelése során. Szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segítséget nyújt a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében.

 

Házirendünk a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készült.

 

 Általános információk

Az intézmény neve: Evangélikus Egyházi Óvoda

Az intézmény OM azonosító száma: 032740

Az intézmény címe: 2600 Vác, Rákóczi út 17.

Elérhetőség: telefon/fax: 27/311-806

E-mail: vaciovoda@invitel.hu

Honlap:www.vacievangovoda.hu

Az óvoda fenntartója: Evangélikus Egyházközség Vác

Fenntartó elérhetősége: 2600 Vác, Eötvös út 1.

Telefon/fax: 27/503-005                                  

Az óvoda vezetője: Karacs Péterné

Vezetői iroda telefonszáma: 27/311-806

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse:Nyári Edina

Férőhelyek száma: 75

Csoportjaink száma: 3

Az óvoda gyerekorvosa: Dr. Ruzsa Mária

Az óvoda védőnője: Kovács E. Nikoletta

 

 

 

 

ÓVODAI HÁZIREND

 

 

1.Bevezető rendelkezések

1.1A házirend célja

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

 

1.2.A Házirend hatálya

Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, és az intézmény dolgozóira. E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

 

1.3.A Házirend elfogadása

A Házirendet az óvodavezető készíti el, majd a Nevelő Testület jóváhagyásával és a Fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek. 

 

1.4.A Házirend tartalma

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét.

 

1.5.A Házirend érvényessége

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak.

 

1.6.Az Óvoda Pedagógiai Programja

Az óvoda a Pedagógiai Programja a szülők által szabadon megtekinthető. Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Pedagógiai Programról, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

 

Nevelési céljaink

– A gyermekek számára szeretetteljes, meleg, elfogadó, támogató légkör biztosítása;

– Az óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésük elősegítése, figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet, az életkori és egyéni sajátosságokat.

– Szeretetben nevelni, mely az önuralomra, szolgálatkészségre, segítőkészségre és személyes hitre nevelésben valósul meg.

– Az óvoda továbbá ellátja a minden köznevelési intézményre jellemző óvó-védő, szociális, nevelő-és személyiségfejlesztő funkciókat.

– Nevelési céljaink megvalósításához elengedhetetlen a fenntartó gyülekezettel, illetve a gyermekek felekezete szerinti keresztyén közösséggel való szoros együttműködés.

Célunk, hogy az óvodában nevelkedő gyermekek mindegyike – Jézus missziói parancsa értelmében – részesüljön a keresztségben. A beíratásnál nem feltétel a keresztség, de intézményünk jellegéből következik, hogy az itt eltöltött évek során bármikor kérelmezhető.

– A nevelési év tanévnyitó családi istentisztelettel kezdődik és tanévzáró családi ünnepséggel zárul, amely templomi alkalmak kivételesen fontos eseményei óvodánk életének.

Nevelési alapelveink

Az evangélikus keresztyén nevelés alapja a Szentírás –törvény és evangélium.

Segítségünk Jézus Krisztus. Erőforrásunk a Szentlélek.

Nevelésünk célja, a keresztyén hit és erkölcs, a „krisztusi” életforma példás megélése, mely a gyermekek egész életére irányul, átszövi az általános nevelési feladatokat és a közösségi nevelést is.

 

 

 1. Az intézmény pontos nyitva tartása

2.1. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1. és május 31. között, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások) összevont csoportokkal működik (június 1. és augusztus 31. között).

 

Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban 5 hétre bezár. Ez alatt az időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról, két hetet átvállal az éppen ügyeletes Önkormányzati óvoda (amit kérvényezni kell május 31-ig).

 

A pontos zárva tartás időpontjáról az óvoda honlapján, valamint a csoportok hirdetőin értesítjük a szülőket (minden év február 15-ig).

 

Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a köznevelési törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. Ilyenkor az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogadunk.

 

A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről legalább 7 munkanappal az óvoda honlapján, illetve a csoportok hirdetőin tájékoztatjuk a szülőket.

 

2.2. Napi nyitva tartás:

Óvodánk reggel 6,30-16,30 óráig tart nyitva, ötnapos munkarendben, hétfőtől péntekig.

A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.

Reggel a gyermekeket óvodapedagógus fogadja gyülekező csoportban, majd

7,30-16,00 óráig a saját csoportjukban nevelkednek.

Délutáni összevonás: 16,00-16,30-ig tart.

Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási viszonyokat.

 

 

2.3. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje

A szülők a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és elvihetik gyermekeiket, ha azzal nem zavarják meg az óvodai tevékenységet és a következő szabályok tiszteletben tartása mellett teszik.

– Az óvodai tevékenységek zavartalan működése és a csoportok nyugalma érdekében kérjük, hogy a gyerekek legkésőbb 9 óráig érkezzenek a csoportba. A később érkező gyermekek – azon túl, hogy megzavarják a csoportot és hátráltatják a dajka nénik munkáját – nincs elég idejük a szabad játékra.

Kérjük késéssel ne zavarják a foglalkozást!

– Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyerekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről.

– A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, öngyújtó, kés, tű, mobiltelefon).

– A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda!

– A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.

– Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig (17,00-ig), az ügyeletes óvónő kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd 17,00 óra után, ha ez nem vezetett eredményre, a gyermeket saját lakására viszi. Többszöri eset után értesíteni kell a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.

 

2.4. Az óvoda igénybevételi rendje:

 – Az óvoda a harmadik életév betöltésétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (iskolaérettség), legfeljebb hét éves korig nevelő intézmény.

– Abban az esetben vehető fel 3 évnél fiatalabb gyermek, ha a felvételt követő féléven belül betölti a harmadik életévét, szülő igazolja, hogy dolgozik, és az intézmény minden 3. életévét betöltött gyermek elhelyezését biztosította.

– Az 5. életévét betöltött gyermek óvodába járása napi négy órában kötelező.

– Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.

– Amikor a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az         

Óvodapedagógusnak.

– Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra.

Az ötödik életévét betöltött gyermek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel. A foglalkozások ideje nagycsoportban szeptember közepétől: 8 és 10 óra között, középső csoportban 9 és 10 óra között szervezettek.

– Amennyiben ezekről a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző felé.

 

 1. A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás engedélyezésének eljárásrendje

Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.

Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban szükséges engedélyt kérni.

Az igazolatlan hiányzásról és annak következményeiről a szülőt tájékoztatni kell.

A tanköteles korú gyermek esetében a 11 napon túli hiányzást az óvoda vezetője kétszeri felszólítás után, jelzi a jegyzőnek, értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, akik a hatályos jogszabály értelmében járnak el.

 

3.1. Óvodai beiratkozás

– Az óvodai beíratás ideje (jogszabályoknak megfelelő időpontban).

– A beiratkozás a szülő és a gyermek személyes megjelenésével történik.

– A beíratáshoz szükséges: gyermek magyar nyelvű anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, Szülő személyi igazolványa, lakcím kártya, egészségügyi kiskönyv, orvosi igazolás.

Ekkor a szülők tájékoztatása történik, a gyermek adatai rögzítésre kerülnek.

-A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket.

 

3.2.  Az elhelyezés megszűnése:

– Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. A gyermek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető tölti ki és küldi át a másik intézménynek.

– A Jegyző a Szülő kérelmére engedélyt ad a gyermek óvodából történő kimaradására.

– A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

– Fizetési hátralék miatt.

 

 1. Gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések

4.1. A gyermekek jogai

– Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).

Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon. 

A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása.

Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja. A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.

 

4.2. A gyermek kötelességei:

– Tartsa tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait!

– Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

– Nem veszélyeztetheti saját és társaik testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez, művelődéshez való jogát.

– A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen használhatja, és azokra vigyázzanak!

 

 

4.3. A gyermekek étkeztetése az óvodában

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.

A gyermekek egyéni étkeztetése, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda területén (csokoládé, cukorka, keksz) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti.

Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség van.

Célszerű a nagyon korán (6 és 7 óra között) érkező gyermeket otthon reggeliztetni, az óvodai reggelit pedig 9 óra körül tízóraiként fogyasztja el.

 

4.4.  Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje

– Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontjairól befizetés előtt egy héttel a szülők tájékoztatást kapnak a faliújságon, bejárati ajtón.

– Az étkezési díjak befizetése, minden hónap 10.-ig a következő hónap étkezési díja kerül befizetésre.

– Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető (rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás).

– Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 9 óráig, és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben a gyermek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra be kell jelenteni, mert a folytatás nem automatikus. Bejelenteni telefonon az óvónőnél vagy a gazdasági irodán lehet.

– Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

– A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél kisebb gyerek óvodai ellátása szüneteltethető!

 

 1. Egyéb szabályozások

5.1. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

– ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a nevelési év alatt betegség esetén, hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást.

– Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

– Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos!

– Kivéve, napközben felmerülő magas láz csillapítására szolgáló készítmény.

– Allergia, asztma esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy készítményét, beadása csak indokolt esetben! Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés otthoni megoldása.

– Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából.

– Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.

– Betegség után minden esetben orvosi igazolást kérünk!

– Az óvoda alábbi helyiségeibe utcai cipővel belépni TILOS!

– csoportszobákba, mosdóba, konyhába

 

5.2. Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén

– A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!

– Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ és a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez.

 

 1. Óvó-Védő előírások

– Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület ajtaja számkóddal van ellátva. A szülők, a szülői kóddal tudnak bejönni óvodánkba, ha valaki más szeretne bejönni az épületbe, csengetéssel lehet jelezni.

– Az adatokban történt változást kérjük, jelezzék azonnal!

– A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az udvaron délután is csak óvónői felügyelet mellett tartózkodhatnak a gyermekek. Az udvari szokások, szabályok betartására fokozottan ügyelni kell ekkor is. A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében a játszóterületen csak addig tartózkodjanak a szülők, amíg elköszönnek!

– Az ékszer, gyűrű, nyaklánc veszélyezteti a gyermek testi épségét, – ezért kérjük azokat otthon hagyni!

– A gyermekek az óvodába semmilyen veszélyes tárgyat ne hozzanak!

– Az óvoda területén tilos a dohányzás!

Óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékot rendeltetésszerűen használni. 

Az óvoda dolgozói, a szülők, a gyermekek házi készítésű, elektromos berendezéseket az óvodába nem hozhatnak be!
Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, mely a gyermekek és a dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Az óvodában történő használatra előzetes bemutatás után az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárol. A játékot használó óvodavezető ad engedélyt. A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig az óvodavezető által kijelölt szekrénybe kell elzárni.

A napi foglalkozásokra minden pedagógus rendelkezésére áll a csoportszobában biztonságos helyen üzemeltethető Cd-lejátszó, nagycsoportban a videó lejátszó-projektor. Ezeket az eszközöket a munkavédelmi szabályok betartásával üzemeltethetik a felnőttek!

6.1.  A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában

– A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva.

– A gyermekek csoportszobai, udvari váltóruháját, cipőjét egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat.

– Kerülendő a műszálas, illetve túl merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő.

– A gyermekek ruháinak jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében.

– A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. A ruhazsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló).

– Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.

– Az óvodai ünnepélyekre csinos ruhát kérünk.

 

6.2. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

– Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni.

– Behozható tárgyak: kiscsoport: olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna, amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti.

– Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, otthoni játékok (kivétel a havi egy alkalommal játéknap), mobil telefon, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.

 

 1. Szülők az óvodában

A szülői jogok érvényesítésére szülői szervezet működik, a tanév első szülői értekezletén megválasztott, illetve újraválasztott elnökkel.

A szülői szervezet elnöke figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét.

A gyermekek bármely csoportját érintő kérdésben tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől.

 

7.1. A szülők jogai, kötelességei

 A szülő joga a szabad óvodaválasztás.

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek.

–  Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

– Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon (nyílt napok, ünnepélyek).

– Az óvodai szülői szervezet (SZMK) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

– A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

– Írásbeli javaslatairól visszajelzést kapjon.

 

A szülők kötelességei

– A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

– Kötelessége, hogy biztosítsa 5. életévét betöltött gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását (2014. szeptembertől 3 éves kortól)

– Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

– Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

– Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

– Elfogadja óvodánk keresztyén értékrendjét.

– Óvodánk a családokkal együttműködő nevelésre törekszik!

 

 1. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;

Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyerekét érte esetleg sérelem.

 

 

8.1.  A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös nevelőmunkát. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 

Az együttműködésre alkalmas fórumok:

– szülői értekezletek,

– munkadélutánok,

– nyílt napok, nyitott ünnepek,

– közös rendezvények,

– fogadóórák (vezetői, óvónői),

– az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.

 

Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!

 

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően alakítjuk.

Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás!

 

 1. Pedagógiai munka az óvodában

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Az irodán bármikor elkérhető betekintésre az óvoda saját pedagógiai programja.

 

9.1. Nevelési alapelveink

Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek.

Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt.

 

 1. A gyermekek értékelésének rendje az óvodában

Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére.

Az óvodapedagógus a gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatja, rögzíti a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján)

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések alapján. A szülők tájékoztatása személyesen, fogadóórák keretében zajlik.

 

10.1. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk – szóbeli dicséret, simogatás, kedves gesztus, stb.

 

Értékeljük:  

– a kiemelkedő sporteredményt, illetve tevékenységet,

– példamutató, kiemelkedi, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenységet (pld. rajzpályázat).

A jutalmazás történhet:

– egyénileg, gyermekenként, illetve

– csoportosan, adott közösség számára

 

Az egyes csoportok az általuk kialakított szokásokat, szabályokat felállíthatnak a jutalmazásra. pld. jutalom lehet

– a naposság,

– az óvónőnek való segítségnyújtás,

– kisebb megbízatások teljesítése,

– az óvónő párjának lenni sorakozónál, sétánál,

– az óvónőasztalánál való ülés,

– a jutalmazott gyermek által hozott mesekönyvből hallgat a csoport mesét

– jutalomtábla használata stb.

 

10.2. A gyermekek fegyelmezésének elvei és formái

Alapelvünk: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” I. Kor. 16, 13-14

Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, testi-fejlődése, épsége és biztonsága érdekében elkerülhetetlen a fegyelmezés.

Az intézkedések meghozatalánál alapelvei pedagógiai szempontként a következetesség, a fokozatosság és a szereteten alapuló nevelő szándék érvényesül.

Az agresszív megnyilvánulások elsődleges kezelése, azonnali megakadályozása, annak a felnőttnek a feladata, aki ezt észleli.

Okai:

– figyelmetlenség,

– engedetlenség,

– illetlen, trágár kifejezések használata szóban, gesztusban,

– egymás csúfolása, szándékos megfélemlítése,

– verekedés,

– durva játék,

– agresszió,

– más gyermek kényszerítése.

 

A fegyelmezés formái:

– szóbeli figyelmeztetés a helyes viselkedésre

– jutalom megvonása

– a helyes viselkedés begyakoroltatása

– bocsánat kérés megtanítása

– jóvátétel, javítás

– amennyiben szükséges a gyermek kivonása rövid időre a játékból vagy feladathelyzetből.

Az ilyen kivonásokat mindig kövesse a megbeszélés, értelmezés.

 

 

 

10.3. Gyermekvédelem

Óvodánkban gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki segíti a csoportos óvónők munkáját, igyekszik megoldást találni a szülők ilyen irányú problémáira.

Személyesen a következőkkel fordulhatnak hozzá:

– családot segítő intézmények,

– jogszabályok,

A pedagógusok, a dajkák a vezető útján kötelesek-a gyermekvédelmi törvény alapján az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni, ha megítélésük szerint a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe került, vagy kerülhet.

 

 1. Az óvoda helyiségeinek használata

– Idegen az épületben csak kísérettel közlekedhet!

– A gyermekek az ügyeleti időben és nap közben is, csak az arra kijelölt helységben tartózkodhatnak és játszhatnak.

– Az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak az intézmény nyitva tartási ideje alatt lehet használni, munkaidőn kívül csak az óvodavezető engedélyével lehet az óvodában tartózkodni!

– Az intézmény területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:

 1. a közösség tulajdonát védeni,
 2. a berendezéseket, az eszközöket rendeltetésszerűen használni,
 3. az óvoda rendjét, és tisztaságát megőrizni,
 4. az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
 5. a tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
 6. a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani,
 1. 10.01-től intézményünkben Bozsik – foci, edzés folyik heti 1 alkalommal.

 Rossz idő esetén a nagycsoport termében, jó idő esetén az udvar füves részén zajlik.

A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezető megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő tájékoztatók kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

 

– Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén, és körzetében tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.

– Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.

 

Szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

Kiskorú gyermekéért is ő felel.

11.1.  Adatkezelés, ügyintézés panaszkezelés:

Az óvónőket és a dajkákat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást.

– Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoportvezető óvónővel, majd szükség szerint az intézmény vezetőjével! Az írásban beadott panaszokat az óvoda vezetője kivizsgálja és 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a szülő számára a válsz nem kielégítő, úgy az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

 

 

 1. Záró rendelkezések

Jelen Házirend életbe lépése csak a Nevelőtestület elfogadásával, az óvodai Szülői Szervezet véleményének kikérésével és a Fenntartó egyházi jogi személy jóváhagyásával történhet.

Hatályba lépése: 2013. március 20.

Érvényessége: visszavonásig

A hatályba lépéssel egy időben hatályát veszíti az óvoda 2009-ben készült házirendje.

A házirend elkészítéséről és közzétételéről, mint óvodavezető gondoskodom.

 

Vác, 2013.03.19.

 

 

                                                                                               Karacs Péterné

                                                                                                 óvodavezető

                    

 

 

Legitimációs záradék

 

Elfogadó határozat

Az intézmény Nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és elfogadta.

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………, ……… év ……………… hónap …… nap

 

 

 

 ………………………………………………………

        Nevelőtestület képviselője

 

 

A Házirendet a Nevelőtestület, 15/2013. 03. 19. számú határozatával elfogadta.

 

 

Az előző Házirendet érvénytelenítem és visszavonom: ……………………………………

                                                                                                    Karacs Péterné

                                                                                                      Óvodavezető

Vác, 2013.03.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs záradék

 

Készítette:………………………………………………..

                             Karacs Péterné

                               Óvodavezető

 

 

Az intézmény Szülői szervezete a Házirend tartalmát megismerte, véleményezte, a dokumentummal kapcsolatban ellenvéleményt nem fogalmazott meg.

 

…………………………………… ……………………………………………

        Dátum                          Szülői szervezet vezetője

 

 

 

 

 

 

Az intézmény (Evangélikus Egyházi Óvoda, 2600 Vác, Rákóczi út 17.) Igazgatótanácsa a Házirend tartalmát megismerte, igazgatótanácsi ülésen véleményezte, a dokumentummal kapcsolatban ellenvéleményt nem fogalmazott meg.

 

………………………………………..   ………………………………………..

        Dátum                                    igazgatótanács elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta a Váci Evangélikus Egyházközség nevében

 

_________________ számú határozatával.

 

…………………………………..              .                    …………………………………………..

           Dátum                                                                      fenntartó